یکی از رکن های اساسی در vSphere 6.5 وجود vCenter Server Appliance می باشد و در نسخه ۶٫۵۵ قابلیت هایی به VCSA اضافه شده است از جمله موارد زیر :

  • اضافه شدن VMware Update Manager به vCenter Server Appliance
  • قابلیت Native High Availability در vCenter
  • Backup و Restore داخلی به وسیله vCenter
  • ابزار Migration از Windows vCenter به vCenter Server Appliance
  • ارتقا و امکان بیشتر جهت مدیریت vCenter Server Appliance